Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Αρχική  Εταιρία  Industries  ΠελάτεςΕπικοινωνία      

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης - Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Φορέας : Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Ανάδοχος : Intracom με υπεργολάβο Infomap A.E.

Στόχος : Το έργο έχει ως βασικό στόχο να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της ενιαίας διαχείρισης του τεράστιου όγκου των ψηφιακών και αναλογικών γεωγραφικών υλικών – δεδομένων της ΓΥΣ, να εξαλείψει τις υφιστάμενες αδυναμίες στο τομέα της ενημέρωσης του πολίτη και των Δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τα διατιθέμενα προϊόντα της και να συμβάλλει στην ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ορθολογική διάχυση των προϊόντων και υπηρεσιών στους πολίτες.

Ρόλος Infomap A.E. : Ανάλυση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση των υποσυστημάτων:

 • Επεξεργασίας και Παραγωγής Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-SHOP)
 • Διάχυσης Δεδομένων μέσω Διαδικτύου (Enterprise Portal) , καθώς και των απαιτούμενων διεπαφών και διασυνδέσεων αυτού με τα υπόλοιπα υποσυστήματα
 • Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης / τεχνικής υποστήριξης επί τόπου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του Κύριου Έργου
 • Βασικά στάδια υλοποίησης :

  1. Μελέτη εφαρμογής : Περιλαμβάνει την ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων, την εννοιολογική σχεδίαση δεδομένων και εφαρμογών, την ονοματολογία - κωδικοποίηση γεω-πληροφοριών, την ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς, την πλήρη τεκμηρίωση εννοιολογικού και λογικού σχεδιασμού με διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity relationship diagrams), την αρχιτεκτονική της γεω-βάσης πληροφοριών, τον καθορισμό ρόλων χρηστών, την σχεδίαση μηχανισμών ασφάλειας, την μελέτη διασυνδεσιμότητας υποσυστημάτων, μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό εκπαίδευσης των χρηστών.
  2. Ανάπτυξη Υποsσυστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων των γεωγραφικών δεδομένων: Είναι ο πυρήνας του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  3. Ανάπτυξη Υποσυστήματος επεξεργασίας - παραγωγής Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS System) : Το υποσύστημα αυτό υποστηρίζει : α) την επεξεργασία όλων των τύπων των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων (vector, raster, matrix, text) σε περιβάλλον GIS με βάση διεθνή πρότυπα και με κατάλληλη αξιοποίηση της πληροφορίας των μεταδεδομένων που είναι ενσωματωμένη σε όλα τα παραπάνω ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα β) την παραγωγή νέων ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων και την ένταξή τους στη βάση δεδομένων της ΓΥΣ ώστε να γίνονται άμεσα διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες γ) σύνθετες χωρικές αναζητήσεις για εντοπισμό των γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται για συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με συνδυασμό περιγραφικών και χωρικών κριτηρίων δ) επικοινωνία με το υποσύστημα σύνθεσης και διάχυσης πληροφοριών με πρότυπα GML και XML, ώστε να δέχεται μέσω αυτού τις αναζητήσεις – αιτήσεις του χρήστη, να εντοπίζει τα προς παρουσίαση δεδομένα, να συνθέτει εικόνα αυτών και να τη διαβιβάζει στο προηγούμενο υποσύστημα για προώθηση στον απλό Web browser του τελικού χρήστη.
  4. Ανάπτυξη Υποσυστήματος διάχυσης δεδομένων μέσω διαδικτύου (Portal): Το υποσύστημα αυτό υποστηρίζει : α) Ενημέρωση των επισκεπτών για τα προιόντα και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του e-shop του ΟΠΣΓΥΣ μέσω κοινών web browsers β) Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων για την διαχείριση γεωγραφικών αναζητήσεων και παρουσίαση προϊόντων μέσω Γεωευρετηρίου (GeoIndex) και γ) Σύνδεση με το Σύστημα διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-shop) για τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
  5. Ανάπτυξη Υποσυστήματος διαχείρισης Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) : Παρέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία στον Διαδικτυακό πελάτη προκειμένου να παραγγείλει με φιλικό τρόπο τα επιθυμητά προιόντα. Το έργο υλοποιήθηκε με τεχνολογίες: J2EE, JSP, JAVA Servlets, Enterprise JavaBeans Architecture, Oracle Application Server, ArcGIS, ArcSDE, ArcMap.

  Λ Top

    © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved