Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Αρχική  Εταιρία  Industries  ΠελάτεςΕπικοινωνία      

Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

   Στα πλαίσια μιας διαρκούς προσπάθειας ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το ναυτιλλόμενο, η ΥΥ συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με στόχο την ανάδειξη της Υπηρεσίας σε ανταγωνιστικό φορέα σε διεθνές επίπεδο ως προς την βέλτιστη εξυπηρέτηση του ναυτιλλόμενου, των Επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σκοπός του έργου είναι αφενός η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας των θαλάσσιων γεωγραφικών πληροφοριών, αφετέρου δε η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες αυτές αλλά και τα προϊόντα της ΥΥ. Ειδικότερα, το ΘΓΣΠ θα αποτελέσει τη βάση για την διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγει και διαθέτει η ΥΥ, την έκδοση των προϊόντων της, την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, αλλά και για οποιαδήποτε μελέτη που έχει σχέση με ναυτιλιακές και θαλάσσιες δραστηριότητες

   Επίσης το ΘΓΣΠ θα συμβάλλει στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας και διάθεσης των προϊόντων της ΥΥ, με σκοπό την υποστήριξη των ναυτιλλομένων στις ελληνικές και γειτονικές θάλασσες καθώς και των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΥΥ. Στην υφιστάμενη υποδομή της ΥΥ, η γραμμή παραγωγής των προϊόντων (Έντυποι Ναυτικοί Χάρτες, Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες (ENCs), Βαθυμετρικά και Τοπογραφικά διαγράμματα, Αγγελίες προς Ναυτιλλόμενους, κλπ) στηρίζεται σε διάφορα εξειδικευμένα Λογισμικά τα οποία διαχειρίζονται τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται. Τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι επιγραμματικά τα παρακάτω:

 • Διαφορετικές Βάσεις Δεδομένων που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους on line.
 • Επικαλύψεις πληροφοριών στις Βάσεις Δεδομένων.
 • Ανάγκη ενημέρωσης πολλών Βάσεων Δεδομένων με την ίδια πληροφορία προκειμένου να υπάρξει συγχρονισμός των προϊόντων.
 • Διαφορετικό περιβάλλον εργασίας (User Interface) για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων.
 • Διαφορετικές διαδικασίες εξασφάλισης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.
 • Αδυναμία πρόσβασης όλων των χρηστών σε όλα τα δεδομένα, σύμφωνα με εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας και αρμοδιότητες.
 • Για την εξάλειψη των παραπάνω μειονεκτημάτων, ως κύριοι στόχοι του ΘΓΣΠ τίθενται οι εξής:

  1. Η δημιουργία μιας ενιαίας (Seamless) διανυσματικής (vector) Χαρτογραφικής Βάσης Δεδομένων (ΧΒΔ), η οποία θα αποτελείται από επίπεδα χαρτογραφικής πληροφορίας σε διάφορες κλίμακες (Cartographic Layers) που θα συνθέτουν το τελικό προϊόν (Έντυπος Ναυτικός Χάρτης, ENC, Βαθυμετρικό και Τοπογραφικό Διάγραμμα, Αγγελίες προς Ναυτιλλόμενους, Φαροδείκτης, κλπ).
  2. Κάθε χαρτογραφική οντότητα (Cartographic Object – CO) που θα εντάσσεται στην ΧΒΔ θα περιέχει όλες τις απαραίτητες ιδιότητες (Attributes) που απαιτούνται για την υλοποίηση των προϊόντων της ΥΥ.
  3. Η επικαιροποίηση –ενημέρωση της ΧΒΔ θα γίνεται σε επίπεδο CO με αποτέλεσμα τον απόλυτο συγχρονισμό των τελικών προϊόντων της ΥΥ που θα υποστηρίζονται από αυτήν (Έντυποι Χάρτες, ENCs, Βαθυμετρικά και Τοπογραφικά Διαγράμματα, Αγγελίες, κλπ).
  4. Η παροχή εξειδικευμένων εργαλείων για την επεξεργασία, τη διαχείριση όλων των δεδομένων της ΧΒΔ (χωρικών και μη) καθώς επίσης την σύνθεση και τον Ποιοτικό Έλεγχο των προϊόντων της ΥΥ με βάση, τόσο τις Διεθνείς προδιαγραφές (IHO, IMO, κλπ), όσο και τις πρακτικές που ακολουθούν οι σύγχρονες Υδρογραφικές Υπηρεσίες.
  5. Η δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα που σχετίζονται τόσο με την ΥΥ στο σύνολό της (αποστολή, δομή, δραστηριότητες) και τις υπηρεσίες που παρέχει στο ευρύ κοινό (διάθεση ναυτικών χαρτών και ναυτιλιακών βοηθη¬μάτων για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων), όσο και με τους συνεργαζόμενους με αυτή Φορείς
  6. Η δημιουργία ενός δυναμικού και εξελισσόμενου εργαλείου αμφίδρομης επικοινωνίας της ΥΥ με το κοινό και όλους τους συνεργαζόμενους με αυτή Φορείς
  7. Η δημιουργία ενός συστήματος διάθεσης και πώλησης των παρεχόμενων προϊόντων της ΥΥ μέσω πρακτικών (μοντέλων) ηλεκτρονικού εμπορίου

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι:

 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας.v
 • Αυξημένη ασφάλεια για τη Ναυσιπλοΐα.
 • Αποτελεσματικότερη προώθηση προϊόντων.
 • Άμεση εξυπηρέτηση ενδιαφερομένων.
 • Αποτελεσματικότερη ανταλλαγή Γεωγραφικών Πληροφοριών με άλλους φορείς με ανάλογο αντικείμενο (ΓΥΣ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, κλπ).
 • Σημαντική περικοπή δαπανών στα επίπεδα επεξεργασίας, παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
 • Αποτελεσματικότερη ανταλλαγή δεδομένων με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού.
 • Λ Top

    © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved